[1]
نجف پور ع. ا., جنیدی جعفری ا., و دوستي س., “تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا”, J Health Field, ج 3, ش 2, صص 17–26, آوریل 2016.