[1]
مجلسی نصر م., فخری ی., و سرخوش م., “ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران”, J Health Field, ج 2, ش 3, صص 32–41, جولای 2015.