[1]
زارعی ا., نجفی م., و رجایی ر., “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی”, J Health Field, ج 2, ش 3, صص 25–31, جولای 2015.