[1]
ملکوتیانم. و خاشیز., “اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان”, J Health Field, ج 2, ش 1, صص 1-9, مارس 2015.