[1]
جعفری منصوریان ح., محوی ا. ح., مصطفی پور ف. ., و علیزاده م., “مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو”, J Health Field, ج 1, ش 3, صص 48–55, آوریل 2014.