[1]
ارفعی نیا ح., کرمانی م., آقائی م., بهرامي اصل ف., و کریم زاده س., “بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390”, J Health Field, ج 1, ش 4, صص 37–44, سپتامبر 2014.