[1]
کشاورزمحمدین., “وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت”, J Health Field, ج 9, ش 3, صص 45-55, آوریل 2022.