[1]
زمانی اهریس., محمدرضاییژ., زارعی پورم., جدگالم. س., و دشتیس., “بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه”, J Health Field, ج 9, ش 2, صص 12-20, فوریه 2022.