[1]
کدیور ع. و کشاورز محمدی ن., “نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا”, J Health Field, ج 7, ش 4, صص 21–33, می 2020.