[1]
سعدانی م., خواجه م., تاج الدینی ح., تیموری ف., اکبری ع., و سرافراز م., “فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی”, J Health Field, ج 5, ش 4, صص 18–25, آوریل 2018.