[1]
پیمان ن., زاده احمد ز., و دوستی ح., “بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر”, J Health Field, ج 5, ش 4, صص 1–7, آوریل 2018.