[1]
پناها., کرمشاهيع., میرزاییج., و حیدریم., “بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام”, J Health Field, ج 5, ش 2, صص 36-41, اکتبر 2017.