[1]
صیدی گله دار ا., علیمحمدی ا., آل محمد س. ن., و نصیری پ., “بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران”, J Health Field, ج 5, ش 3, صص 1–7, ژانویه 2018.