[1]
حیدری ع., کبیر م., جعفری ن., بابازاده گشتی ا., هنرور م., و لطفی م., “بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان”, J Health Field, ج 4, ش 2, صص 35–42, دسامبر 2016.