نجف پور ع. ا., جنیدی جعفری ا. و دوستي س. (2016) “تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 3(2), صص 17–26. doi: 10.22037/jhf.v3i2.8841.