مجلسی نصر م., فخری ی. و سرخوش م. (2015) “ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 2(3), صص 32–41. doi: 10.22037/jhf.v2i3.8755.