زارعی ا., نجفی م. و رجایی ر. (2015) “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(3), صص 25–31. doi: 10.22037/jhf.v2i3.7984.