سلگيع. (2015) “ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(4), صص 18-25. doi: 10.22037/jhf.v2i4.7575.