ملکوتیانم. و خاشیز. (2015) “اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 2(1), صص 1-9. doi: 10.22037/jhf.v2i1.6395.