جعفری منصوریان ح., محوی ا. ح., مصطفی پور ف. . و علیزاده م. (2014) “مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 1(3), صص 48–55. doi: 10.22037/jhf.v1i3.5412.