ارفعی نیا ح., کرمانی م., آقائی م., بهرامي اصل ف. و کریم زاده س. (2014) “بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 1(4), صص 37–44. doi: 10.22037/jhf.v1i4.5368.