سیمایی¬فرط., حاتمیح., رفیعیم., ابطحیم. و اسدی عراقی م. (2022) “بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(3), صص 27-37. doi: 10.22037/jhf.v9i3.36912.