کشاورزمحمدین., زالیع., زینی‌وندم., رضاییز., تیموریم., جزیزاده کریمیم. و محمدیس. (2022) “وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(3), صص 45-55. doi: 10.22037/jhf.v9i3.36661.