زمانی اهریس., محمدرضاییژ., زارعی پورم., جدگالم. س. و دشتیس. (2022) “بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(2), صص 12-20. doi: 10.22037/jhf.v9i2.36493.