حکم آبادیر., صادقیح., فصیح رامندی ف. و کریمیع. (2022) “ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 9(2), صص 31-43. doi: 10.22037/jhf.v9i2.36111.