اکبری م. ا. (2020) “شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), صص 16–20. doi: 10.22037/jhf.v7i4.30364.