کدیور ع. و کشاورز محمدی ن. (2020) “نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), صص 21–33. doi: 10.22037/jhf.v7i4.30264.