پناهی س., کریمی ع. و پوربابکی ر. (2020) “ مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 7(4), صص 34–46. doi: 10.22037/jhf.v7i4.25456.