سعدانی م., خواجه م., تاج الدینی ح., تیموری ف., اکبری ع. و سرافراز م. (2018) “فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 5(4), صص 18–25. doi: 10.22037/jhf.v5i4.19120.