پناها., کرمشاهيع., میرزاییج. و حیدریم. (2017) “بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 5(2), صص 36-41. doi: 10.22037/jhf.v5i2.16060.