آقاولی ن., نژادعلی م. و قمی م. (2017) “بررسی غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم و سرب در منابع آب زیرزمینی منطقه شهراب و روستاهای اطراف در شهرستان اردستان در خرداد 1394”, فصلنامه بهداشت در عرصه, 4(4), صص 1–8. doi: 10.22037/jhf.v4i4.15751.