صیدی گله دار ا., علیمحمدی ا., آل محمد س. ن. و نصیری پ. (2018) “بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 5(3), صص 1–7. doi: 10.22037/jhf.v5i3.14663.