حیدری ع., کبیر م., جعفری ن., بابازاده گشتی ا., هنرور م. و لطفی م. (2016) “بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با محیط فیزیکی و امکانات محل کار در بهورزان استان گلستان”, فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, 4(2), صص 35–42. doi: 10.22037/jhf.v4i2.12014.