نجف پور علی اصغر, جنیدی جعفری احمد, و دوستي سينا. 2016. “تحليل روند تغييرات غلظت پنج آلاينده شاخص كيفيت هوا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 3 (2):17-26. https://doi.org/10.22037/jhf.v3i2.8841.