مجلسی نصر منیره, فخری یدالله, و سرخوش مریم. 2015. “ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 2 (3):32-41. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.8755.