زارعی احسان, نجفی مرضیه, و رجایی رویا. 2015. “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک شغل در کارکنان بیمارستانی: یک مطالعه موردی”. فصلنامه بهداشت در عرصه 2 (3):25-31. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i3.7984.