سلگيعيسي. 2015. “ارزيابي ريسک عوارض غير سرطان زاي سرب، کادميوم و روي در کپور ماهي تالاب زريوار”. فصلنامه بهداشت در عرصه 2 (4), 18-25. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i4.7575.