ملکوتیانمحمد, و خاشیزهرا. 2015. “اندازه گیری غلظت فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم، سرب، مس در منابع آب آشامیدنی روستاهای جنوب شرقی دشت رفسنجان”. فصلنامه بهداشت در عرصه 2 (1), 1-9. https://doi.org/10.22037/jhf.v2i1.6395.