جعفری منصوریان حسین, محوی امیر حسین, مصطفی پور فردوس, و علیزاده مصطفی. 2014. “مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 1 (3):48-55. https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5412.