ارفعی نیا حسين, کرمانی مجید, آقائی مينا, بهرامي اصل فرشاد, و کریم زاده سیما. 2014. “بررسي مقايسه اي كيفيت بهداشتي هواي كلانشهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در سال 1390”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 1 (4):37-44. https://doi.org/10.22037/jhf.v1i4.5368.