سیمایی¬فرطیبه, حاتمیحسین, رفیعیمحمد, ابطحیمهرنوش, و اسدی عراقی مانی. 2022. “بررسی میزان نمک در نان‌های عرضه شده در نانوایی‌های شهرستان‌های ورامین و پاکدشت به روش شوری‌سنجی با دستگاه شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt و مقایسه آن با روش استاندارد موهر در سال 1400-1399”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9 (3), 27-37. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36912.