کشاورزمحمدینسترن, زالیعلیرضا, زینی‌وندمجتبی, رضاییزاهد, تیموریمیترا, جزیزاده کریمیمژگان, و محمدیسمیرا. 2022. “وضعیت سواد و سلامت در ایران و شواهد بومی رابطه سطح سـواد و سلامت در پژوهش¬های انجام شده در ایران: راه پیش روی مداخلات ارتقای سلامت”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9 (3), 45-55. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i3.36661.