زمانی اهریسحر, محمدرضاییژیلا, زارعی پورمرادعلی, جدگالمحمد سعید, و دشتیسعید. 2022. “بررسی دانش، نگرش و رفتار بهداشت موادغذایی لبنیات در مراقبین سلامت شهرستان ارومیه”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9 (2), 12-20. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36493.