حکم آبادیرجبعلی, صادقیحسین, فصیح رامندی فاطمه, و کریمیعلی. 2022. “ارزیابی استرس شغلی در بین آتش‌نشانان و بررسی ارتباط بالقوه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی”. فصلنامه بهداشت در عرصه 9 (2), 31-43. https://doi.org/10.22037/jhf.v9i2.36111.