اکبری محمد اسمعیل. 2020. “شاخص های ارزیابی کشورها در مقابله با کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7 (4):16-20. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30364.