کدیور علیرضا, و کشاورز محمدی نسترن. 2020. “نگاهی جامع به شاخص‌های مهم همه‌گیری ویروس کویید 19 و کاربرد آن‌ها در درک و مدیریت مؤثر همه‌گیری کرونا”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7 (4):21-33. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.30264.