پناهی سودا, کریمی علی, و پوربابکی رضا. 2020. “مدل ‌سازی پیامد و تحلیل خطرات انفجار و آتش ‌سوزی ناشی از انتشار گاز متان در یک پالایشگاه از به تفکیک فصول سرد و گرم سال”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 7 (4):34-46. https://doi.org/10.22037/jhf.v7i4.25456.