سعدانی محسن, خواجه مهدی, تاج الدینی حمیده, تیموری فهیمه, اکبری عباس, و سرافراز منصور. 2018. “فراینداکسیدانیو کاتالیتیکی آهن دو ظرفیتی/ پرسولفات/ کلینوپتی لولایت به عنوان یک روش مقرون به صرفه جهت تصفیه پساب واحد ایزوسیانات و متاتولوئن دی آمین پتروشیمی”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5 (4):18-25. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i4.19120.