پیمان نوشین, زاده احمد زهره, و دوستی حسن. 2018. “بررسی تاثیر آموزش مبتنی برنظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس کاشمر”. فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه 5 (4):1-7. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i4.17313.