پناهامین, کرمشاهيعبدالعلي, میرزاییجواد, و حیدریمهدی. 2017. “بررسی ترسیب فلزات سنگين در خاک و برگ درختان اکاليپتوس، سرو سيمين و اقاقيا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام”. فصلنامه بهداشت در عرصه 5 (2), 36-41. https://doi.org/10.22037/jhf.v5i2.16060.